הבראת חברות

היכולת לשקם חברה בהסדר נושים

בעבר חברות אשר נקלעו לקשיים כלכליים מצאו את עצמם בתהליך פירוק וללא יכולת שיקומית.

תהליך הפירוק כיום הינו המוצא האחרון שלפניו תעמוד טובת החברה ועובדיה בשורה אחת עם נושייה,יחד עם תהליך הבראה ובדיקת מצבה הפיננסי ניתן להגיע להסדר שיאפשר את קיומה ויביא למעשה ליציאה מדורגת מהחובות והחזר החוב לכלל הנושים.

החוק החדש והשפעותיו על המגזר העסקי

החוק החדש מחליף את שיטת הענישה והגישה הרווחת כיום היא כי חברה שיכולה להציג תוכנית הבראה שתאפשר שיקום כלכלי וחזרה לעבודה ללא התחיבויות אשר יגדילו את מצבת החובות.

עד כה בתהליך חדלות פרעון נהגו הנושים לבקש את פירוקה של החברה ומתוך הבנה שמכירת הנכסים המוחשים יביאו לכיסוי חלקי של החובות כלפיהם .

כיום נוטה מערכת המשפט להביא להפחתת החובות בצורה מהותית שהביאו את החברה למצבה הנוכחי ואפשרות פריסת החוב על פני תקופה ארוכה עד לסיומם והחברה ובעליה יופטרו מהחובות שהוגשו במסגרת ההסדר.

בתהליך זה תוכל החברה לקיים אסיפת נושים ולהגיש הצעת הסדר שתהיה מקובלת על מרבית הנושים ולהתחיל בתהליך ההבראה.

בתהליך שכזה בדרך כלל ימונה בעל תפקיד כמנהל הסדר שתפקידו פיקוח על פעילות החברה ,קליטת התשלומים בהם חויבה החברה ולחלקם בהתאם להוראת בית המשפט לנושים.

תוכנית ההפעלה ושיקום החברה:

התוכנית תכלול את כל חובותיה של החברה כפי שהיו ידועים לה ערב הגשת הבקשה להסדר וההצעה למחיקת חלק יחסי מהחוב ,בהתאם למה שנראה כסיבות סבירות להפחתם.

יחד עם זאת תבהיר החברה כיצד הגיע לחובות אלו ומה הסיבות שמנעו ממנה עד כה לשלמם.

החברה תגיש את דוחותיה הכספים ותצרף דרך שיקומית שבה תסביר כיצד היא תשלם לנושיה בפרק זמן סביר את החובות.

בעלי השליטה תבקשו להביא תרומת בעלים לצורך השיקום באמצעות מימוש בטחונות כספיים , לדוגמא השבת חלק מהתמורה על ידי מכירת נכס כלשהו ו/או לחילופין הצעת בעלי שליטה להתמודד עם מרכיבי החוב בהם הם חבים מתוקף ערבותם האישית.

הצעת ההסדר וקיבולו יהיו רק לאחר שנמצא כי אכן החברה תוכל לעמוד בהתחיבויותיה ולא להגדיל את ההתחיבויות הקימות.

התמודדות עם שיטת תזרים שונה מהרגיל:

כאשר חברה נקלעת להסדר נושים נוטים הבנקים להגביל את יכולותיה הפיננסיות של החברה.

לרוב יבוטלו מסגרות האשראי והחברה תאלץ להתמודד עם תזרים מזומנים הנשען רק על הגבייה החודשית .

ספקים ונושים אחרים אשר יבינו כי החברה על סף חדלות פירעון ידרשו כי תמורת אספקת מלאים ו/או ציודים ישולמו על בסיס מזומן ולכן הערכות חייבת לעמוד בקנה אחד עם ההסדר.

חברה אשר תעמוד בכל הדרישות הללו יכולה וצריכה לצלוח את דרכה לשיקום אך המשך ניהול החברה באופן בו פעלה טרום המשבר יביא לתוצאה הפוכה ולפירוקה.

קרא עוד

לאחר שיבחנו דוחותיה הכספיים של החברה ניתן יהיה לקבוע מהו כושר ההחזר של ההלוואות והחובות בהם מצוי העסק.בתהליך זה יבוא ו לידי ביטוי מהי יכולת ההכנסה של החברה ביחס להוצאותיה הישירות ויועמד סכום קבוע להחזר בכפוף למגבלות שיקבעו.

עורכי הדין של החברה יגישו בקשה להסדר נושים אם ו/או בלי צו לפתיחת הליכים וידווחו על מצב החברה העדכני.

לאחר גיבוש ההמלצות ימנה בית המשפט מנהל הסדר ו/או נאמן לחברה אשר יפקחו על ההסדר לטובת כל הצדדים.

לאחר מינוי מנהל הסדר ו/או נאמן תוגש המלצה לתשלום חודשי קבוע לחלוקת דיבידנדים .במסגרת זאת תגיש החברה תוכנית הבראה והפעלה שתצביע על דרכי השיקום הכלכלי ויציאה מהמשבר לדרך חדשה.