טלפון.03-9551288 | פקס. 03-7788358

המרכז לייעוץ עסקי אשראי ומשכנתאות

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי 2018

החוק החדש מחליף את שיטת הענישה והגישה הרווחת כיום היא כי חברה  שיכולה להציג תוכנית הבראה שתאפשר שיקום כלכלי וחזרה לעבודה ללא התחיבויות אשר יגדילו את מצבת החובות.

עד כה בתהליך חדלות פרעון נהגו הנושים לבקש את פירוקה של החברה ומתוך הבנה שמכירת הנכסים המוחשים יביאו לכיסוי חלקי של החובות כלפיהם .

כיום נוטה מערכת המשפט להביא להפחתת החובות בצורה מהותית שהביאו את החברה למצבה הנוכחי ואפשרות פריסת החוב על פני תקופה ארוכה עד לסיומם והברה ובעליה יופטרו מהחובות שהוגשו במסגרת ההסדר.

בתהליך זה תוכל החברה לקיים אסיפת נושים ולהגיש הצעת הסדר שתהיה מקובלת על מרבית הנושים ולהתחיל בתהליך ההבראה.

בתהליך שכזה בדרך כלל ימונה בעל תפקיד כמנהל הסדר שתפקידו פיקוח על פעילות החברה ,קליטת התשלומים בהם חויבה החברה ולחלקם בהתאם להוראת בית המשפט לנושים.

תוכנית ההפעלה ושיקום החברה:

התוכנית תכלול את כל חובותיה של החברה כפי שהיו ידועים לה ערב הגשת הבקשה להסדר וההצעה למחיקת חלק יחסי מהחוב ,בהתאם למה שנראה כסיבות סבירות להפחתם.

יחד עם זאת תבהיר החברה כיצד הגיע לחובות אלו ומה הסיבות שמנעו ממנה עד כה לשלמם.

החברה תגיש את דוחותיה הכספים ותצרף דרך שיקומית שבה תסביר כיצד היא תשלם לנושיה בפרק זמן סביר את החובות.

בעלי השליטה תבקשו להביא תרומת בעלים לצורך השיקום באמצעות מימוש בטחונות כספיים , לדוגמא השבת חלק מהתמורה על ידי מכירת נכס כלשהו ו/או לחילופין הצעת בעלי שליטה להתמודד עם מרכיבי החוב בהם הם חבים מתוקף ערבותם האישית.

הצעת ההסדר וקיבולו יהיו רק לאחר שנמצא כי אכן החברה תוכל לעמוד בהתחיבויותיה ולא להגדיל את ההתחיבויות הקימות.

התמודדות עם שיטת תזרים שונה מהרגיל:

כאשר חברה נקלעת להסדר נושים נוטים הבנקים להגביל את יכולותיה הפיננסיות של החברה.

לרוב יבוטלו מסגרות האשראי והחברה תאלץ להתמודד עם תזרים מזומנים הנשען רק על הגבייה החודשית .

ספקים ונושים אחרים אשר יבינו כי החברה על סף חדלות פירעון ידרשו כי תמורת אספקת מלאים ו/או ציודים ישולמו על בסיס מזומן ולכן הערכות חייבת לעמוד בקנה אחד עם ההסדר.

חברה אשר תעמוד בכל הדרישות הללו יכולה וצריכה לצלוח את דרכה לשיקום אך המשך ניהול החברה באופן בו פעלה טרום המשבר יביא לתוצאה הפוכה ולפירוקה.