ייעוץ עסקי הוא שירות חיצוני הניתן לחברות ועסקים .

תהליך הייעוץ– כולל ניתוח של הדוחות הכספיים והגדרת המטרות אליהם מכוון צוות הניהול העומד בראש החברה.

בחינת הדוחות הכספיים – במעקב שוטף על דוחות החברה נבין מהם הצרכים המידיים וארוכי הטווח של החברה.

בחינת תזרים המזומנים – אנו בוחנים את תזרים המזומנים ומתאימים אותו לצרכים העכשוויים של העסק , נבחן כיצד יש לנתב את התשלומים העתידים  ונכין תזרים מזומנים המשקף את מצבו האמיתי של בית העסק.

פרופורמה- עם תחילת תהליך הייעוץ נכין דו"ח פרופורמה המשקף את מצב ההוצאות הקבועות לרבות שכ"ע, הנהלה וכלליות , שכירות , קניות , אחזקה ,הוצ' רכב ועוד אל מול תחזית ההכנסות בפועל והנדרשת.

הגדרת תקציב – בכל עסק נדרשת הכנת תקציב שנתי הנסמכת על דרישות הפעילות ומאפיינת את צרכי המערכת לשנה הקרובה.

טיפול בחבויות החברה – יועץ עסקי רואה את חשיפת האשראי של בית העסק כחלק בלתי נפרד מפעילות החברה.

ההשפעה של יחס החזר ההלוואות על מצבה הקיומי של החברה ולכן כאשר פיזור ההלוואות מתנגש עם יכולת ההחזר של החברה  יש לבצע תיקון מידי ושינוי שיאפשר פעילות רציפה ללא פגיעה בתזרים השוטף.

מהי עבודת היועץ העסקי?

היועץ הוא החשב החיצוני של בית העסק ותפקידו לבחון במבט חיצוני את פעילות בית העסק.

תפקידו לזהות כשלים בתפקוד השוטף להתריע ולהביא לשינויים מיידים לתהליכים אשר עשויים להוות סכנה עכשווית ו/או עתידית לחברה.

היועץ הבחנתי את תנאי התשלום של ספק לקוח ויתאים אותם למערכת .

היועץ גם יבקר את פעילות המכירות  ו/או השירותים מהם נגזרות ההכנסות ויציג פתרונות להתאמת המחזור לפעילות.

הקשר שבין היועץ שהינו גורם חיצוני להנהלת החברה , חשב או מנכ"ל חייב להתבסס על אמינות ודייקנות בכדי להביא להצלחת העסק.