בקשות אשראי לעסקים

מתי נגיש בקשת אשראי

בקשות אשראי מוגשות על ידי משרדנו לרוב ללקוחות המלווים בשוטף על ידי החברה באופן סדיר ולאחר שבחנו את הדרישות ויעודם.

סוגי הבקשות אותם נבחן ונגיש לגורמים הרלוונטים:

מימון הון חוזר.

הלוואות גישור.

בקשה למימון רכישת נכס ו/או מכונות.

הלוואות לארגון מסגרת האובליגו בנקאי.

מהם הקרטריונים לבקשות האשראי

  • דוח מבוקר לשנת המס הקודמת ו/או סקור(במקרים בהם הבקשה עולה על 1 מ' ש"ח ידרש דוח מבוקר בלבד).
  • שומת מס אחרונה לשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקה.
  • מאזן בוחן עדכני לשנת המס הנוכחית.
  • ריכוז יתרות ופירוט הלוואות.
  • 6 חודשים עו"ש אחרונים של כל חשבונות הבנק של החברה/ העוסק.
  • BDI תקין וחיווי אשראי ממאגר נתוני אשראי.
  • בחינת כושר החזר להלוואה ו/או לאשראי המבוקש.
  • במקרים של רכישת נכס נדל"ן -הערכת שמאי תקן 19 ו/או תקן 22 בכפוף לדרישת הגורם המממן.
  • ברכישת מכונות וציוד נדרשת גם הערכת שמאי לשווי הציוד ואו הצעת מחיר לרכישת המכונה.

בטחונות

אופי הבטוחות תלוי בדרישות הגוף הממן וביחס ישיר לסוג המימון המבוקש וכושר ההחזר של החברה.